Op 3 juni 2023 vond er een raadsconferentie plaats met het thema ‘De raad aan zet’. Tijdens deze bijeenkomst werd stilgestaan bij de vraag: waar staat de gemeenteraad, ruim een jaar na de verkiezingen? Naast een reflectie op de onderlinge verhoudingen, wisselden gemeenteraad en griffie onderling ideeën uit over mogelijke ontwikkelpunten voor de gemeenteraad.
Afbeelding van raadsleden in de raadzaal

In drie sessies werd ingezoomd op de thema’s burgerparticipatie, de sociale kant van het politieke werk en een reflectie op de positie van de raad als hoogste orgaan in de gemeente.

Na afloop van de bijeenkomst zijn verschillende actiepunten vastgesteld. De raad heeft bijvoorbeeld besloten om minstens eenmaal per jaar informeel bijeen te komen om de onderlinge verhoudingen te bespreken. Daarnaast is overeengekomen dat de raad de mogelijkheden rondom de vergaderwijze zal onderzoeken en dat er betere procedures zullen worden ontwikkeld om fracties in staat te stellen onderwerpen op de agenda te plaatsen. Verder streeft de raad ernaar om meer aandacht te besteden aan langetermijnkwesties bij agendavorming. Ook is afgesproken dat de raad gaat werken aan methoden om zelf informatie te verzamelen.

Diverse ontwikkelpunten en de bijbehorende actiepunten die tijdens de raadsconferentie zijn besproken, zijn later opgevolgd tijdens de eerder genoemde pizza-overleggen. Zo heeft bijvoorbeeld de evaluatie van de rol van de raad als hoogste orgaan binnen de gemeente geleid tot versterking van de agendacommissie. Dit is gedaan om effectiever te kunnen sturen op de politieke agenda en informatievoorziening.

Op de website gebruiken wij functionele cookies. Dit is puur en alleen om de website toegankelijk te maken. Door het gebruik van de website accepteert u de cookies.   Meer info

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.